תנאי שירות

הצהרת הלקוח המבקש לקבל שירותי אינטרנט המסופקים על ידי זיקית אתרים בדבר הסכמתו והתחייבותו לעמוד בתנאיה של זיקית אתרים כדלקמן:  

הסכמה לתנאים כהסכם מחייב:  
תנאי השימוש של זיקית אתרים (להלן "הרשיון") מהווים הסכם משפטי בינך (בין אם הנך אדם או ישות משפטית) לבין זיקית אתרים (להלן "זיקית אתרים"), הנוגע לשירותי זיקית אתרים המתוארים להלן. שירותי זיקית אתרים כוללים השרת/ים ו/או התוכנות המותקנות ו/או הפועלות בו, שסופקו ו/או יסופקו לך על-ידי זיקית אתרים. התחברות לשירותי זיקית אתרים, מהווה הוכחה להסכמה כי התנאים המפורטים להלן יחייבו אותך וכל מי שעושה שימוש בשרותי זיקית אתרים באמצעות החשבון שלך. להסיר כל ספק, בכל מקרה של הפרת תנאיה של זיקית אתרים המפורטים להן, וכפי שישתנו מפעם לפעם אם ישונו, באמצעות החשבון שלך הנך האחראי להפרה באופן בלעדי. שימוש בשרותי זיקית אתרים יקרא בהסכם זה גם - "החשבון". הכותרות נועדו לנוחות הקריאה ואין להם כל משמעות אחרת.  

כללי:
שירותי זיקית אתרים ניתנים לפי הבנתה ותכנונה של זיקית אתרים .זיקית אתרים רשאית לשנות מאפיינים, תנאי רשיון או כל תכונה אחרת של שרותיה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. להסיר ספק, זיקית אתרים לא תהיה אחראית באופן כלשהו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור - לתוכן, לנכונות, לעדכניות, לדיוק, ליציבות, לאיכות, לתקפות, לשלמות, ו/או לאופן בו מוצג מידע בשרותיה היא ו/או למידע אליו מאפשרים שרותיה גישה באינטרנט ובכל מקום אחר (להלן "המידע"). זיקית אתרים איננה יוצרת כל מצג, מפורש או משתמע, לגבי המידע הכלול באתר הבית שלה ו/או באתרים אחרים של זיקית אתרים ו/או באתרים אחרים באינטרנט המקושרים ל-זיקית אתרים ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות זיקית אתרים. מידע הכלול בדף הבית של זיקית אתרים (ובדפים המקושרים אליו) עלול לכלול אי דיוקים מהותיים, טכניים ו/או טעויות הגהה, וכן עשוי להתעדכן או להשתנות מעת לעת ללא הודעה. ידוע ומוסכם עלי כי אני אחראי באופן בלעדי, לבחירת הסיסמה, להתקנתה, לשימוש בשרותי זיקית אתרים ולתוצאות השימוש בו, לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילויותי ואני מסכים בזאת כי לא תהא לי כל תביעה בעילות אלה. זיקית אתרים איננה ולא תהיה אחראית ולא תיטול עליה כל חבות לנזק כלשהו, לרבות נזק עקיף או תוצאתי, שייגרם כתוצאה מאובדן שימוש, אובדן מידע ו/או אובדן רווח, בגין תובענה חוזית, נזיקית ו/או אחרת הנובע ו/או הקשור - 1. לשירותי זיקית אתרים ו/ או כל תוכנה אחרת המהווה דרישת מערכת לשימוש בשרותי זיקית אתרים , 2. במידע הכלול בדף הבית של זיקית אתרים (ובדפים המקושרים אליו) ו/או באתרים אחרים באינטרנט המקושרים לזיקית אתרים ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות זיקית אתרים , או כל קישור הכלול בכל אחד מהם לרבות קידוד (כדוגמאות וירוסים), ו/או כל עדכון או כל שינוי שייעשו בכל אחד מהם, ו/או 3. בשימוש ו/או בתפקוד של שירות זיקית אתרים (לרבות במניעת גישה אליו), ו/או בשימוש ו/או בתפקוד של שרות ספק כלשהו המקושר לזיקית אתרים , ו/או בשימוש ו/או בתפקוד האינטרנט. ההוראות דלעיל באות להוסיף על ההגבלות ו/או הפטורים החלים על פי הדין על אחריותה של זיקית אתרים. בכל מקרה זיקית אתרים איננה אחראית לכל הוספה, גריעה או כל שינוי אחר שיעשה בתוכן, במבנה, בצורה ובהיקף המידע. בכל מקרה זיקית אתרים איננה אחראית לזמינות המידע ולמהירות הגעתו, לרבות הימצאות מידע כלשהו. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שהגישה למידע יכולה להידחות, להיות מוגבלת או אף להסתיים באופן זמני או קבוע ללא הודעה מוקדמת וזיקית אתרים אינה אחראית לכך בכל מקרה. הרשת, האתר, השרת, מאגרי המידע, בסיסי המידע, האינדקסים, האתרים, ההפניות, הלינקים (Links), והכתובות, הכלולים ו/או המקושרים ו/או הנלווים למוצר לשירותי זיקית אתרים השירות עצמו (להלן "המקורות השונים") יכולים להשתנות, להתרחב, להצטמצם, להיות מוגבלים או סגורים, בכל זמן שהוא ואין זיקית אתרים אחראית לכך בכל מקרה. זיקית אתרים יכולה להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, אם להמשיך ולתת גישה למקורות השונים כולם או חלקם, לרבות עצירת גישה באופן זמני או קבוע. זיקית אתרים יכולה להוסיף או לגרוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל מידע, מכל סוג שהוא, בכל דרך שהיא, ללא הודעה מוקדמת, בכל זמן שתמצא לנכון. זיקית אתרים אינה מתחייבת שהמקורות השונים לא יכילו מידע למבוגרים בלבד או כל מידע אחר אשר עלול לפגוע ברגשות כאלה או אחרים של משתמש כלשהו. בקבלת רשיון זה אני מסכים להשפעות שיווצרו כתוצאה מהגבלה, הפחתה, הרחבה או כל שינוי אחר המוזכר בסעיפי הסכם זה ולכל שינוי בכלל, בפונקציות המקורות השונים, לרבות שנוי שיטת השירות הניתן על ידי זיקית אתרים או כל גורם אחר. הסיכונים באשר ליכולת הפונקציות של המקורות השונים וכן לגבי השירות שניתן על ידי זיקית אתרים הנם באחריותי בלבד. זיקית אתרים אינה מתחייבת שהפעולות, השירותים והיכולות של המקורות השונים יהיו ללא הפרעה ו/או טעויות, או כל פגם מסוג כלשהו. אני פוטר את זיקית אתרים מהאחריות לכל נזק שייגרם לי לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לתוכנה, למחשב, לתוכנות אחרות, למשתמשים אחרים, למאגרי מידע, או כל חומרה אחרת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מהפרטים הבאים: אני מודע לכך שתתכנה טעויות אשר יובילו לקבלת מידע מוטעה, הוא הדין באשר לשליחת דואר אלקטרוני באמצעות שירותי זיקית אתרים , אני מודע לכך שאין בלעדיות ו/או אוטנטיות למידע אותו אקבל באמצעות שירותי זיקית אתרים. אני מודע לכך שכל מידע שאני צופה בו או מקבל אותו או שולח אותו באינטרנט, איננו מאובטח ואיננו מקנה פרטיות וישנם גורמים היכולים להשיג את המידע, לפרוץ למחשבים, לפענח סיסמאות, להטריד ולהפיץ וירוסים.  

1. אחריות / פטורים
ידוע לי כי השירות המסופק על ידי זיקית אתרים מסופק בתנאים של – "AS IS, AS AVAILABLE" (כפי שהוא ועל פי זמינות) לזיקית אתרים לא תהיה כל אחריות ישירה או עקיפה מפורשת או נלמדת, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ביחס להתאמה, התאמה למסחר או לכל מטרה מסוימת אחרת, ככל שהדברים נוגעים לשירותי זיקית אתרים או ביחס למידע או תוכנה הכלולים בו. אני משחרר את זיקית אתרים מכל אחריות ישירה או עקיפה לכל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לי כתוצאה משימוש או חוסר יכולת שימוש בשרותי זיקית אתרים , אפילו ונגרמו בשל רשלנות זיקית אתרים . לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק העלול להיגרם בשל מאובדן מידע (DATA) , איחור בהעברה, העברה שגויה באופן כלשהו, הפסקה זמנית של תקשורת, משלוח או הפצת מידע אשר נשלח על ידי באופן שגוי ו/או גילוי מידע אשר נשלח על ידי לצד ג' כלשהו. מבלי לפגוע באופן כלשהו בכלליות האמור לעיל ולהלן, זיקית אתרים לא תשא באחריות חוקית כלשהי בלא יוצא מן הכלל, בשל התנהגות, תוכן, טובין או שירותים אשר מסופקים באינטרנט תוך שימוש בשרותי זיקית אתרים, ואין בתשלום אותו אני משלם ל - זיקית אתרים בכדי להוות בסיס כלשהו לתביעה שלי ו/או של צד ג' עמו אתקשר באמצעות שירותי זיקית אתרים כנגד זיקית אתרים , ובאם צד ג' כלשהו יתבע את זיקית אתרים בשל התקשרות כאמור, אני אחראי לשפות את זיקית אתרים בכל סכום בו תחויב בתוספת הוצאות אשר עלולות להיגרם לה בשל תביעה כזו. בכל מקרה מוסכם עלי כי גם אם תמצא זיקית אתרים אחראית באופן כלשהו לאמור לעיל, אחריותה מוגבלת לסך התשלום החודשי אותו אני משלם לזיקית אתרים עבור השירותים הניתנים לי. השימוש במידע כלשהו אשר יגיע אלי באמצעות זיקית אתרים ו/או השירותים אותם אני אקבל מ - זיקית אתרים הינם באחריותי הבלעדית ו - זיקית אתרים אינה אחראית באופן כלשהו לתוכן ו/או לאמינות ו/או לנגישות המידע ו/או איכותו. אני מודע לכך ששירותי זיקית אתרים ניתנים בסביבת האינטרנט ולכן אני חשוף לכל הבעיות שעשויות להימצא ברשת האינטרנט לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור - פריצה למחשבים , פריצה לסיסמאות, היעדר פרטיות, וירוסים ,היעדר אבטחה והטרדות. אני האחראי הבלעדי לבודד ולנקות כל File או מידע מסוג כלשהו מהמקורות השונים מכל וירוס, Hostile Vandals, Trojan Horses, Worms או כל דבר אחר המפיץ ו/או מכיל רכיבים הרסניים או מזיקים.  

2. פיצויים
אני יודע ומסכים כי אני או מי מטעמי המשתמש בשרותי זיקית אתרים אינו זכאי לפיצויי כספי או כל פיצוי אחר בגין נזקים שעלולים להיגרם בשל שימוש בשרותי זיקית אתרים, במערכת זיקית אתרים או מפעילויות של זיקית אתרים או שותפיה. עם קבלת שירותי זיקית אתרים אני וכל מי שמשתמש בשרותי זיקית אתרים באמצעות החשבון מוותר על זכותו לנקוט בהליכים משפטים ו/או פליליים ו/או אזרחיים ו/או להתלונן בפני רשות כלשהי כנגד זיקית אתרים . מאידך, הפרת הסכם זה ונזקים העלולים להיגרם לזיקית אתרים עשויים לשמש בסיס לתביעות פליליות ואזרחיות לרבות תשלום פיצויים כספים לזיקית אתרים ושותפיה. אני מצהיר כי אני מבין את גודל הנזק העלול להיגרם לזיקית אתרים בגין הפרת תנאי הרשיון וכי אפצה את זיקית אתרים בגין הפרת תנאי הרשיון דלעיל, כולם או חלקם ובין נעשו על ידי ובין אם נעשו על ידי מי מעובדי ו/או התלויים בי. אני מתחייב לשלם לזיקית אתרים בגין כל הפרה כאמור, פיצויים מוסכמים בסך השווה ל - 10,000 דולר של ארה"ב על פי השער היציג של הדולר הידוע בעת התשלום בפועל. אני מוותר בזאת על טענת קנס בנדון. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של זיקית אתרים לתבוע בנוסף, את נזקה האמיתי. מבלי לפגוע בזכותה זיקית אתרים לפיצויים מוסכמים, תהא זיקית אתרים זכאית להפסיק באופן חד צדדי את השירות והתמיכה על פי רשיון זה וכן לתבוע ולקבל ממני פיצוי על כל נזק שנגרם לה בפועל בשל הפרת תנאי הרשיון ו/או בשל אי תשלום דמי השימוש. מקום השיפוט בכל הקשור לרשיון זה הוא בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, בישראל.   
3. אבטחה
אני אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר יעשה בחשבוני/ותי וחיסיון סיסמתי/ותי לרבות בחירתה של הסיסמה, ווידוי כי רישומה נעשה באופן הנכון. אני אחראי באופן בלעדי לשמירה גיבוי והגנה על קבצי. ידוע ומוסכם עלי כי זיקית אתרים תשעה או תשנה או תבטל גישה לחשבוני בתוך 24 שעות מעת קבלת הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני, על כך שסיסמתי אבדה, נגנבה או נחשפה באופן כלשהו. אני פוטר בזה את זיקית אתרים מכל אחריות לשימוש או חיובים אשר נעשו בחשבוני בטרם הודע לה הדבר ועבור הזמן אשר יידרש לה על מנת לבצע השינויים הנדרשים בחשבוני כאמור. ממסרים ודואר האלקטרוני במערכת זו הינו פרטי ככל ש - זיקית אתרים מסוגלת לעשותו ככזה. ידוע לי כי אין מערכת מחשב היכולה להיחשב כבטוחה מפני פריצה. ידוע לי כי, ממסרים דואר אלקטרוני יכולים לעבור דרך מערכות מחשב רבות ואינם יכול להיחשב לאמצעי תקשורת בטוח אלא אם הוצפן וגם אם הוצפן יחשב הדבר בטוח ככל שהצופן בטוח מפני פענוח.  

4. קבצים אישיים
זיקית אתרים אינה אחראית באופן כלשהו לקבציי האישיים המאוחסנים על שרתיה (SERVER) לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור כל שינוי בהם, מחיקה, חשיפה וכד'. ואני אחראי בלעדית לגיבוי ומעקב אחר החומר המאוחסן. ידוע לי ואני מסכים של-זיקית אתרים הזכות למחוק את קבצי האישיים בכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי סיום.

5. זכות שימוש אישית בחשבון/ות
זכות השימוש בשרותי האינטרנט אותם מספקת זיקית אתרים אינם ניתנים להעברה. השימוש בחשבון האינטרנט מוגבל באופן מפורש לפרט או לעסק הרשומים כבעלי החשבון, ולתלויים בבעל החשבון המתגוררים באותה כתובת. אני מתחייב שלא להשתמש ולא לאפשר שימוש ביותר מחיבור אחד לחשבון אחד בכל זמן נתון.  

6. הבעלות על כתובת (IP)
ידוע לי כי כתובת האינטרנט (IP) אשר תסופק לי על ידי זיקית אתרים, הינה בבעלותה הבלעדית של זיקית אתרים והיא מושאלת לשימושי כל עוד הסכם הינו תקף. משבוטל הסכם זה על ידי זיקית אתרים בשל סיבה כלשהי, לא אעשה שימוש בכתובת זו (IP), וידוע לי ואני מסכים כי כל שימוש או ניסיון לשימוש כזה הינו שלא כדין ועלול לגרום נזק ל - זיקית אתרים , נזק אשר בגינו תהיה זכאית זיקית אתרים לפיצוי המוסכם, כפי שנקבע בהסכם זה.  

7. ציות לחוק
אני מתחייב לעשות שימוש בשרותי זיקית אתרים בהתאם לחוקים ולתקנות הידועים בעת תחילת השימוש בשרותי זיקית אתרים זה וכפי שישתנו מפעם לפעם. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לי כי - העתקה ו/או העברה של חומר כלשהו בניגוד לחוק בישראל ו/או לחוק הבינלאומי - אסורה. ידוע ומוסכם עלי כי, המידע אותו אני בוחר לאחסן בחומרה או בתוכנה אחרת ו/או להביא להדפסה, כפוף לתנאיה של זיקית אתרים הקבועים ברשיון וכן לתנאים אשר קבועים במקור ממנו נלקח המידע לרבות התחייבויות משפטיות, זכויות יוצרים, סודיות, פרטיות וחוקי ייצוא וייבוא. אני מתחייב כי העתקה ו/או העברה של חומר כלשהו תוך שימוש בשירותי זיקית אתרים באמצעות חשבוני לא יפרו באופן כלשהו זכויות יוצרים, סימן מסחר, פטנט, סטטוס ו/או קניינים כלשהם של צד ג' כלשהו, כן לא יכילו חומר לרבות דברי תועבה, לשון הרע ו/או איומים כלשהם. ידוע ומוסכם עלי כי, תוכנות אשר מיועדות לשמש לדברים המתוארים לעיל ו/או תוכנות אשר יכילו דברים כאמור, או אשר השימוש בהן עלול להווה הפרה של האמור לעיל, תמחקנה על ידי זיקית אתרים מיד לכשהדבר יובא לידיעתה. אני אהיה אחראי לכל הוצאה בלא יוצא מן הכלל, העלולה להיגרם ל - זיקית אתרים בשל דרישה ו/או תביעה בשל הפרה כאמור, אשר יגרמו כתוצאה משימושי בשרותי זיקית אתרים , או שימוש בחשבוני, בניגוד להתחייבויותי כפי שנקבעו בהסכם זה. לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הוצאות עבור שכ"ט עו"ד, אגרות וכד' להסיר כל ספק ידוע ומוסכם עלי כי, זיקית אתרים רשאית לבטל באופן מיידי את אפשרותי לקבלת שירותיה במקרה של הפרה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה בלא יוצא מן הכלל כנגד זיקית אתרים.

8. התנהגות בלתי הולמת
ידוע ומוסכם עלי כי - חשד להתנהגויות כפי שיפורטו להלן יביאו להשהיית שירותי זיקית אתרים ללקוח לתקופת בדיקת החשדות, וביטול השירותים כליל במקרה של אימות החשד ביחס להתנהגויות המפורטות להלן. ידוע ומוסכם עלי שזיקית אתרים תעשה שימוש באמצעים טכניים שיש בהם כדי לחסום משלוח ממסרים באופן המתואר להלן, עוד בטרם משלוח הדואר כאמור. מוסכם עלי כי, מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה, התנהגות מן ההתנהגויות המפורט להלן, מהווה הפרת הסכם זה ומזכה את זיקית אתרים בפיצוי המוסכם. 8.1 משלוח פריט מידע אחד או פרטי מידע הדומים בתוכנם למספר גדול של קבוצות דיון (20 קבוצות דיון ומעלה) או משלוח מתמשך של פריטי מידע שחורגים ממסגרת הנושא (לדוגמא חורגים מכתב הזכויות של קבוצות הדיון, או כאלה הגוררים תלונות כאמור, מצד משתתפים קבועים בקבוצה). 8.2 משלוח כמות גדולה של דואר אלקטרוני /ממסרים ללא בקשה מאת הנמען.( כמות גדולה הכוונה ל - 25 נמענים ומעלה), אשר עלול לעורר תלונות מצד הנמענים. 8.3 עשית האמור ב - 8.1 או 8.2 לעיל באמצעות ספק אחר, תוך שימוש בחשבון זיקית אתרים כנמען לתשובות או לשם הפניית תשומת הלב לאתר הנמצא אצל זיקית אתרים . 8.4 הטרדה של פרטים באינטרנט , למרות בקשת זיקית אתרים ו/או אותם פרטים לחדול. 8.5 הפצצת דואר (גרימת עומס יתר של ממסרים) - הכוונה למשלוח לכמויות גדולות של דואר שלא על פי בקשה לפרטים או עסקים. 8.6 התחזות למשתמש אחר ו/או זיוף ו/או חיקוי באופן כלשהו של משתמש אחר בקבוצות דיון או ב - IRC (אין בכך למנוע שימוש בשמות כינוי ב IRC או שימוש בשירותי דואר באופן אנונימי). 8.7 ניסיון ו/או חדירה לפרטיות בניסיון לקבל גישה למידע הפרטי של משתמש אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו משתמש. 8.8 שימוש בתוכנות רובוט מבוססות IRC מסוג כלשהו, בין אם על שרתי IRC הנשלטים על ידי זיקית אתרים או על ידי אחרים. (תוכנת רובוט הכוונה לתוכנה הפועלת ומחוברת לשרת ה - IRC 24 שעות ביממה, והמבצעת באופן אוטומטי פעולות מסוימות.) 8.9 פעילות בלתי ידידותית ברשת, ניסיון להתערב בעבודתן של מערכות של זיקית אתרים או קישוריהן לרשת או באופן שיש בו כדי להפריע ו/או לפגוע באופן כלשהו בשימוש של גולשים או מערכות אחרות לעשות שימוש בשרותי זיקית אתרים באופן כלשהו. 8.9.1 כל ניסיון של משתמש לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו בשרותי זיקית אתרים אסור , להוציא אם הדבר נעשה בהסכמה מפורשת של בעל החשבון. 8.9.2 כל ניסיון לעשות שימוש בשרותי זיקית אתרים המיועד לחסום מערכת אחרת. 8.10 שליחת כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) שלך למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס.  

9. שימוש יתר במשאבי המערכת ו/או הרשת
ידוע ומוסכם עלי כי זיקית אתרים שומרת לעצמה את הזכות להקצות לחשבון מסוים במקרים מסוימים. כמות מוגדרת מראש של משאבים דוגמת - רוחב פס, CPU, מקום בדיסק וכד'. ללקוח יודע מראש על סדר גודל של המשאבים אשר הוקצו לו על ידי זיקית אתרים . בכל מקרה בו יחרוג חשבוני מהמשאבים אשר הוקצו כאמור, זיקית אתרים תודיע לי על החריגה כאמור, באמצעות הדואר האלקטרוני. באם החריגה כאמור תמשך 48 שעות מעת משלוח הודעה כאמור, אדרש להעלות את סווג חשבוני או אפסיק השימוש החריג. ידוע ומוסכם עלי כי, במידה והחריגה כאמור, תפגע ביכולתה של זיקית אתרים לספק שירות ללקוחותיה, שומרת לעצמה זיקית אתרים זכות לנקוט בפעולה מידית לפתרון הבעיה לרבות השהיית החשבוני, במקרה כזה תשלח אלי הודעה בהקדם האפשרי.  

10. הסכמה לכללי רשתות אחרות
כל גישה לרשתות אחרות המחוברות לשירותי זיקית אתרים , יעשו בהתאם לכללי אותה רשת כמו גם לכללי זיקית אתרים.  

11. בדיקות/פרטיות
זיקית אתרים שומרת לעצמה הזכות לבדוק ממסרים של לקוחות הנעשות באמצעות שירותיה. ידוע לי כי השירותים אותם מספקת זיקית אתרים אינם בגדר אמצעי מאובטח להעברת מידע בהתאם לחוק הדואר / בזק / הגנת הפרטיות, ואין לי ולא יהיו לי ציפיות כלשהן לפרטיות. ידוע לי ומוסכם עלי כי זיקית אתרים ולעובדיה יידרש מפעם לבדוק את המערכת לרבות ה - LOG ורישומים אחרים, במטרה לוודא אם לא בוצעו פעולות חדירה בלתי חוקיות של רשתות אחרות. ל - זיקית אתרים זכות הכניסה לתא האלקטרוני שלי כמו גם לכל הקבצים המאוחסנים באמצעות זיקית אתרים , לצורך תיקון תקלות אשר עלולות להיווצר במערכות זיקית אתרים או בדואר האלקטרוני. אני מצהיר כי ידוע לי כי תיקונים ו/או בדיקות כאמור עלולות לגרום לשינויים בקבציו והוא פוטר את זיקית אתרים מכל אחריות.  

12. שיתוף פעולה עם שלטונות החוק
ידוע ומוסכם עלי כי זיקית אתרים תשתף פעולה עם שלטונות החוק לצורך אכיפה ו/או בדיקת חשדות בדבר פעילויות בלתי חוקיות לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העברה ו/או שימוש בלתי חוקיים בקניינים רוחניים, משלוח או העברת דואר אלקטרוני המכיל איומים בלתי חוקיים ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.  

13. חיסיון מידע ביחס למנוי
זיקית אתרים תשמור בחסיון מלא כל פרט אשר נמסר לה על ידי לצורך המנוי, לרבות חיובים בחשבוני/ותי, מפני כל צד ג', להוציא במקרה שתידרש להציג פרטים אלו באמצעות צו הנחזה להיות חוקי אשר הוצא על ידי רשות המורה לה לעשות כן. מוסכם עלי כי שיקול דעתה של זיקית אתרים ביחס לחוקיות הצו מחייבת אותי ואין לי ולא תהינה לי כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.  

14. זכות זיקית אתרים לעכב או לבטל חשבון
ידוע ומוסכם עלי כי ל - זיקית אתרים הזכות להשעות או לבטל חשבוני/ותי בכל מקרה ללא אזהרה מוקדמת, מסיבה כלשהי, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, במקרה של דחית תשלום או אי תשלום במועד עבור שירותים אשר סופקו על ידי זיקית אתרים , או בשל חשש של זיקית אתרים לביצוע פעילות באמצעות שירותי זיקית אתרים העלולה להזיק ל - זיקית אתרים , ללקוחותיה, עובדיה, ספקיה, קשריה העסקיים או כל משתמש באינטרנט.  

15. הזכות לגבות תשלום לצורך תיקון נזקים
ל - זיקית אתרים הזכות לגבות תשלום לצורך תיקון נזקים (לתכנות, מחשבים, קווים ושעות עבודה) באם יגרמו ל - זיקית אתרים נזקים כלשהם אשר ידרשו תיקון מסוג כלשהו ו/או כל נזק אחר העלול להגרם לה.  

16. תרופות אחרות / העדר תביעות
 אין באמור במסמך זה להגביל באופן כלשהו את זכות התביעה של זיקית אתרים באופן כלשהו. זיקית אתרים שומרת לעצמה לנהוג בכל דרך אשר תראה לה נכונה בלא יוצא מן הכלל, לצורך גבית תשלום והשבת הוצאות אותם הוציאה במטרה לזהות מפרים (מזיקים) וסילוקם מרשת שירותי זיקית אתרים וכן כל הוצאה אשר תגרם לה בשל ניתוק של חשבון. להסיר כל ספק אין ללמוד מהימנעות זיקית אתרים לפעולה על ויתור כלשהו מצד זיקית אתרים על זכותה לנקוט בפעולה בעתיד ו/או לתבוע ו/או לקזז כספים אשר יגיעו לה כאמור.  

17. חיובים ותשלומים
חשבונית עבור שירותי זיקית אתרים יומצאו מידי חודש בחודשו, במועד קבוע אני אשלם עבור שירותי זיקית אתרים באמצעות כרטיס האשראי שלי. ידוע ומוסכם עלי כי זיקית אתרים זכאית להגביל את גישתי לחשבוני/ותי, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור - בשל חריגה מסך האשראי הניתן לי על ידי הבנק, מספר כרטיס לא נכון, שינוי במספר הכרטיס בלא דווח ל - זיקית אתרים , או הודעה על תפוגתו. בקרות מקרה כאמור, אני מתחייב לשלם באופן מידי, את חשבונית החיוב מיד עם קבלתם עד לאיפוס חשבוני/ותי, ידוע ומוסכם עלי כי סגירת חשבון תהיה קבילה במסמך בכתב בלבד שישלח ממני אל זיקית אתרים עד לקבלת הודעה על סגירת החשבון בכתב, כל תוספת חיוב אשר לא שולמה תתווסף לחשבוני/ותי לתקופת החשבון האחרון, אלא אם הוסכם אחרת ביני לבין זיקית אתרים ועם תשלומה על ידי ייסגר חשבוני בסוף תקופת החיוב. באם החשבון יישאר בלתי משולם לתקופה של 15 יום מיום הוצאת החשבון, השירות יופסק עד לקבלת התשלום, והלקוח ישלם תשלום בסך 25 $ לצורך חידוש השירות. אין בהפסקת השירות כאמור כדי לפטור אותי מן החיוב בתשלומים חודשיים. בקשה בכתב להפסקת השירות בתוספת תשלום מלא עד אותו מועד תפטור אותי מן החיוב החודשי הקבוע. מוסכם כי אם שיק יחזור מבלי שיפרע מסיבה כלשהי החשבון יושהה מיידית, ואני אחויב בתשלום השיק בתוספת סך של $10 בשל החזרת השיק. בכל מקרה של אי תשלום, או אי תשלום במועד, אני מתחייב לשלם ל - זיקית אתרים כל הוצאה בלא יוצא מן הכלל, אותה תאלץ זיקית אתרים לשלם על מנת לגבות את התשלום לו היא זכאית לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות כאמור שכ"ט עו"ד, אגרות וכו'.  

18. זכות זיקית אתרים לשנות השירות ו/או מדיניות
ידוע ומוסכם עלי כי ל - זיקית אתרים הזכות לשנות את השירותים אותם היא מספקת ללא מתן הודעה מראש, לרבות אך מבלי לפגוע באמור - תהליכי התחברות, פרוצדורות גישה, שעות הפעלה, תפריטים, הוראות, תיעוד וכו'. זיקית אתרים זכאית לשנות תנאי התקשרות אלו באמצעות פרסום הודעה באתר. להסיר ספק , ידוע לי המשך שימוש שלי בשירותי זיקית אתרים לאחר פרסום הודעה בדבר השינוי כאמור, תהווה אישור והסכמה שלי לשינויים הנ"ל.  

19. הגבלות ייצוא
אני מסכים בזאת כי לא אייצא, או אייצא בייצוא חוזר, באמצעות שירותי זיקית אתרים לארץ, אדם, ישות או משתמש סופי הכפופים להגבלות הייצוא של ארה"ב. במיוחד, אני מסכים לא לייצא או לבצע ייצוא חוזר של מוצרי התוכנה אל - 19.1 כל ארץ שעליה הוטל אמברגו על ידי ארה"ב או שהוגבל אליה הייצוא של טובין ושירותים. רשימת הארצות הנוכחית כוללת, אך לא בהכרח באופן ממצה, את קובה, איראן, עיראק, לוב, צפון קוריאה, סודן וסוריה או לכל נתין של כל אחת מן המדינות המפורטות לעיל, ללא קשר למקום הימצאו, המתכוון לשדר או להעביר את המוצר לארץ כאמור לעיל 19.2 לכל משתמש סופי שידוע לי או שיש לי סיבה להאמין שינצל את מוצר התוכנה או את חלקו בתכנון, פיתוח, או ייצור של נשק אטומי, ביולוגי או כימי, או 19.3 לכל משתמש קצה שנאסר עליו ליטול חלק בעסקאות ייצוא של ארה"ב על ידי כל סוכנות פדרלית של ממשלת ארה"ב.  

20. ביטול עסקה
רשאי הלקוח לבטל עסקה ולקבל את כספו בחזרה גם לאחר שהלקוח שילם עבור המוצר, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981. עד לשני ימי עסקים מהמועד בו היה על הספק לתת ללקוח השירות המוזמן. בנוסף לכל האמור לעיל, מאפשרת זיקית אתרים ביטול עסקה תוך 30 יום מיום עשייתה בתנאי שהלקוח פעל בתום לב ובתנאי שהתשלום בגין העסקה המבוטלת נעשתה בהתאם לכללים הנהוגים בחברות כרטיסי האשראי (ויזה או מאסטרכרט). במקרה כזה, ישלם הלקוח רק בגין החלק היחסי שבו קיבל שירות אחסון לאתר האינטרנט שלו.